خليج فارس

چو ایران مباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد